Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
OM OSS
presentation
 
REKRYTERING
rekryteringsprocess
 
ELIT SELECT
search/headhunting
 
BOARDMEMBER
styrelserekrytering
 
LEDIGA JOBB
platsannonser
 
KONTAKT
kontaktuppgifter
 
 
 
REKRYTERA SJÄLV?
RESEARCH/RESURS
REKRYTERA SÄLJARE
CHEFSREKRYTERING
 
TESTVERKTYG:
PERSONPROFIL
KOMPETENSPROFIL
 
 
Testverktyg - kompetensprofil
Satt-Elit - jobba här

 

Master Competence Analysis (MCA)
Master Kompetens Analys (svenska) är ett kognitivt test
som bedömer den så kallade ”maximala prestationsnivån”.
Kognitiva tester har som syfte att belysa en persons kompetens, kunskaper och färdigheter. De skiljer sig från
personlighetstester, vilkas mål är att ge en bild av en persons
typiska beteende. Kognitiva tester handlar om vad personen
kan åstadkomma, medan personlighetstester handlar om hur
personen typiskt uppför sig i olika situationer.

 

Vid rekrytering och personalutveckling är
det ofta viktigt att kunna förutsäga
nuvarande och framtida medarbetares
potential i förhållande till en given arbets-
funktion. Det är önskvärt att klarlägga för-
väntningar på medarbetares fram-
gångar i en arbetsposition och utbildning.

Framgång i en given arbetsuppgift eller
utbildning är inte enbart beroende av
färdigheter och erfarenheter. Det är minst
lika viktigt att kunna tillägna sig och
använda nya kunskaper, förstå samband
mellan ny information och nya situationer
samt härifrån ta de bästa besluten.

Kompetens för ”problemlösning” är mycket
efterfrågat i många arbetsfunktioner. En
viktig del av problemlösning är förmågan
att dra slutsatser på grundval av given
information och logiskt tänkande.

Vi använder denna kompetens varje gång
vårt arbete kräver att vi ska fatta beslut
utifrån en mängd upplysningar. I många
arbetssituationer, i synnerhet för chefer,
är dessa upplysningar ofta både otillräck-
liga och oprecisa. Samtidigt önskar och
kräver vi att det bästa beslutet fattas
utifrån det underlag som finns tillgängligt.


Master Kompetens Analys är en metod
för att bedöma kompetensen för logiskt,
analytiskt tänkande. Denna kompetens
innefattar det som vi i dagligt tal beskriver
som:

 • Förmågan att tillägna sig nya kunskaper
 • Förmågan att uppfatta relationer
  och samanställa mening mellan
  information och situationer
 • Förmågan att utarbeta handlings-
  planer
 • Förmågan att fatta de utifrån en
  logisk angreppsvinkel bästa
  besluten
 

Uppgifterna i MCA är logikbaserade. Användningen av logik-
baserade frågor för bedömning av kognitiv nivå är väl
underbyggt av många års forskning. Förmågan till logiskt,
analytiskt tänkande bedöms mot bakgrund av 3 kognitiva
funktionsområden:

 • Numeriskt
 • Spatialt
 • Verbalt
Gemensamt för alla uppgifterna i MCA är att problemlösningen
förutsätter att testkandidaten ser sambanden i informationen
och utifrån detta drar en slutsats.

När kan MCA användas?

MCA kan användas i en rad olika sammanhang. Det kan användas för att klarlägga:
 • Förmågan att tillägna sig nya kunskaper
 • Förmågan att upptäcka samband mellan information
  och situation
 • Förmågan att fatta beslut utifrån ett givet underlag
 • Svårighetsgraden av de arbetsuppgifter som personen
  ska arbeta med
 • Hur personen kognitivt kommer att passa in i en
  grupp/ett team. Kompletterar de varandra? Är de på
  samma nivå?
 • Framtida potential i relation till mer krävande
  uppgifter.


 
Till toppen
 
 
 
 
Satt-Elit Rekrytering AB/Rubino Rekrytering AB | Box 3174, 103 63 Stockholm| Mobil: 0733-74 82 86 | info@satt-elit.se
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg